Privacy Policy

Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens eigenlijk? Een persoonsgegeven is elk gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.  Alles wat met persoonsgegevens wordt gedaan wordt ‘verwerken’ genoemd. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren, opvragen, uitwisselen en vernietigen van persoonsgegevens. Als Buro Koel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Als je na het doornemen van deze Privacy policy vragen hierover hebt, kun je contact met ons opnemen via jacqueline@burokoel.nl


Buro Koel houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vanaf nu noemen wij dit AVG), de Jeugdwet en de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Uiteraard houden we ons ook aan de fiscale wet en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van je rechten wat betreft persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Rechten

Je hebt daar waar het gaat om de AVG uiteraard ook rechten. Recht op inzage, rectificatie, correctie, beperking of afscherming, verwijdering, etc.


Afhandeling van uw verzoek
Een verzoek tot inzage, rectificatie en aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit, bezwaar en beperking kun je schriftelijk indienen bij Buro Koel, jacqueline@burokoel.nl  Binnen één maand na je verzoek hoor je of we hieraan kunnen voldoen en op welke manier. Buro Koel kan op grond van de wet je verzoek weigeren. Buro Koel kan ook vragen of je je wilt legitimeren.


Recht op inzage
Je hebt recht van inzage in en een afschrift van je persoonsgegevens. Je krijgt dan kopieën, het origineel houden we zelf. In uitzonderlijke situaties kunnen we je verzoek weigeren. Dat kan als de privacy van een andere persoon wordt geschonden en als dat belang zwaarder weegt dan jouw belang.


Recht op rectificatie en correctie
Je hebt het recht om je persoonsgegevens aan te vullen en/of te rectificeren. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een eigen verklaring in het dossier op te nemen. Je hebt ook het recht gegevens te corrigeren als deze feitelijk onjuist zijn.


Recht op beperking/afscherming

Je hebt het recht om bepaalde gegevens af te schermen. Dit zorgt ervoor dat door jou genoemde personen geen inzage krijgen in (delen van) je dossier.


Recht op verwijdering en vergetelheid
Je hebt het recht om persoonsgegevens die niet juist zijn te laten verwijderen. In bepaalde situaties kun je ons vragen om helemaal vergeten te worden. Dit betekent dat wij al je gegevens anoniem maken, zodat ze niet meer aan je verbonden zijn. De gegevens in het digitale cliëntdossier kunnen in verband met de wettelijke bepalingen pas vijftien jaar na het laatste contact helemaal vernietigd worden.


Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om gegevens over te dragen. Je kunt ons vragen of we de digitale persoonsgegevens die we van je hebben aan jou overdragen of aan een andere organisatie.

Het verwerken van persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen.


Mensen van wie wij gegevens verwerken:

 • Ingeschreven werkzoekenden die op eigen initiatief hun CV en hierbij horende info hebben gestuurd;

 • Geïnteresseerden die hun CV opsturen omdat zij zoeken naar (ander) werk;

 • Personen die aan een organisatie of bedrijf zijn verbonden waar we een relatie mee hebben;


Er zijn zogenaamde rechtvaardigingsgronden voor wat maakt dat we deze gegevens verwerken.


We verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • Voor het uitvoeren van een overeenkomst;

 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

 • Met toestemming van de betrokken persoon;

 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang


Met welke doel verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens?

 • Gebruik om het uitgeven van een opdracht of uitvoeren van een opdracht;

 • Gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit en de accreditering;

 • Gebruik om een wettelijke verplichting na te komen;

 • Gebruik om geïnteresseerden van informatie te voorzien en/of contact te onderhouden;

 • Gebruik in het kader van de te verlenen hulpverlening

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Uiteraard is er een verschil in welke gegevens we verwerken. Dat hangt af van de manier waarop we samenwerken. Van iemand die aangesloten is bij Buro Koel bewaren we andere gegevens dan van medewerkers van organisaties of geïnteresseerden.


Van personen die aangesloten zijn bij Buro Koel: naam, adres, contactgegevens, zakelijke gegevens, financiële gegevens, bijzondere gegevens zoals BSN.


Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden of als zelfstandige werkzaam zijn waar we een relatie mee hebben:

naam, adres, contactgegevens, zakelijke gegevens

Geïnteresseerden Gegevens die in het CV aan ons aangeboden zijn door de geïnteresseerde zelf.

Uitwisseling

Wat van belang is om direct te weten is dat wij alleen gegevens uitwisselen met partijen waarmee we een zogenaamde verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Hierin staat dat wij als partijen, de verwerkers, afspraken maken waardoor de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Verder weegt jouw toestemming voor het uitwisselen van gegevens zwaar.

Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden kunnen wij de persoonsgegevens die je aan ons geeft uitwisselen met andere partijen zoals bijvoorbeeld de collega zorgprofessionals, gemeente, toezichthouders, de overheid.
Voor sommige werkzaamheden schakelen we opdrachtnemers in bijvoorbeeld voor het verzorgen van de (financiële) administratie en de clientregistratie. Je begrijpt dat we met hen een verwerkersovereenkomst hebben.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als je toestemming hebt gegeven.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wanneer je daadwerkelijk aan de slag bent gegaan via Buro Koel moeten we je gegevens gezien de fiscale wet en regelgeving 7 jaar bewaren. Als de bewaartermijn is verstreken dan worden die binnen een termijn maximaal één jaar verwijderd/vernietigd.

Als je als geïnteresseerde je gegevens hebt verstrekt aan Buro Koel, veelal je CV omdat je wilt dat wij jou attent maken op mogelijkheden om werk te krijgen, dan kun je op ieder moment aangeven dat je wilt dat wij jouw gegevens vernietigen. Wij gaan met de regelmaat van maximaal 1 jaar door de administratie om aan jou te vragen of je wilt dat we jouw gegevens nog langer bewaren.  

Persoonsgegevens die Buro Koel zelf heeft gegenereerd, maar die niet van belang zijn voor de meer financiële wetgeving vernietigen we direct nadat we geen contractuele verbinding meer hebben.

Buro Koel verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Informatiebeveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Wijzigingen
Buro Koel kan deze privacy policy aanpassen. Kijk daarom regelmatig deze privacy policy voor eventuele aanpassingen.  Deze versie is van 20 mei 2019.


Vragen of klachten Als je vragen hebt over deze Privacy policy neem dan contact met ons op via de email: jacqueline@burokoel.nl We zouden het wel zo prettig vinden als je het niet eens bent met deze privacy policy dat je ons informeert. Wij kunnen leren van jouw feedback en horen dat graag. Immers voor ons allemaal is dit een nieuwe wet en we zijn ons er zeker van bewust dat we te maken met persoonsgegevens. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.